صفحه اصلی / دوره های آموزشی / آزمون Yos / لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم ۲۰۲۰-۲۰۲۱

لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم ۲۰۲۰-۲۰۲۱

تعداد دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم برای کشور ترکیه به عدد ۲۷ رسید. اضافه شدن ۱۱ دانشگاه نسبت به لیست ۲۰۱۹ از نکات قابل توجه لیست ۲۰۲۰ می باشد.


(گروه الف (ممتاز

 1. Bilkent University / Bilkent Universitesi
 2. Bogazici University / Bogazici Universitesi
 3. Hacettepe University / Hacettepe Universitesi
 4. Istanbul Technical  University / Istanbul Teknik Universitesi
 5. Koc University / Koc Universitesi
 6. Middle East Technical University / Orta Dogu Teknik Universitesi
 7. Sabanci University

(گروه ب (خوب

 1. Anadolu University
 2. Ankara University / Ankara Universitesi
 3. Bahçeşehir University (BAU)
 4. Dokuz Eylul University
 5. Ege University / Ege Universitesi
 6. Erciyes University / Erciyes Universitesi
 7. Gazi University / Gazi Universitesi
 8. Istanbul University / Istanbul Universitesi
 9. Izmir Institute of Technology
 10. Cukurova University
 11. Marmara University / Marmara Universitesi
 12. Ondokuz Mayis University
 13. Selcuk University / Selcuk Universitesi
 14. University of Gaziantep / Gaziantep Universitesi
 15. Yildiz Technical University / Yildiz Teknik Universitesi 
 16. Cankaya University
 17. Atılım University

(گروه ج (متوسط

 1. Uludag University / Uludag Universitesi
 2. KTO Karatay Universitesi
 3. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi