صفحه اصلی / دوره های آموزشی / آزمون SAT / شهریه دانشگاه های ترکیه

شهریه دانشگاه های ترکیه

شهریه سالانه تعدادی از دانشگاههای برتر ترکیه:

شهریه دانشگاه آنکارا: ( پزشکی ترکی: ۲۵۰۰۰ لیر، دندانپزشکی ۱۸ هزار لیر)
شهریه دانشگاه الوداغ: ۵۰۰۰ لیر
شهریه دانشگاه بغازچی: ۱۵۰۰ لیر
شهریه دانشگاه فنی خاورمیانه: ۱۴۰۰ لیر
شهریه دانشگاه قاضی: ۱۵۰۰۰لیر (پزشکی) و ۵۰۰۰ لیر (دندانپزشکی)
شهریه دانشگاه چوکورووا: ۱۵۰۰۰ لیر
شهریه دانشگاه ارجیس: ۱۵۰۰۰لیر (پزشکی) و ۶۰۰۰ لیر (دندانپزشکی)
شهریه دانشگاه اگه: ۱۸۰۰ لیر
شهریه دانشگاه ساکاریا: ۱۵۵۰۰لیر (پزشکی) و ۵۶۰۰ لیر (دندانپزشکی)
شهریه دانشگاه حاجت تپه: ۴۶۰۰۰ لیر (پزشکی) و ۱۷۰۰۰ لیر (دندانپزشکی)
شهریه دانشگاه استانبول: ۱۷۰۰۰ لیر (پزشکی)  و ۷۰۰۰ لیر (دندانپزشکی)
شهریه دانشگاه آکدنیز: (۱۲۰۰۰ لیر(پزشکی) ، دندانپزشکی ۶۷۰۰ لیر)
شهریه دانشگاه آتاتورک: ۲۰۰۰ لیر
شهریه دانشگاه ازمیر کاتیپ چلبی: ۲۷۰۰ لیر
شهریه دانشگاه سامسون (پزشکی ۲۰۰۰۰ لیر، دندان ۱۸۰۰۰ لیر)
شهریه دانشگاه ییلدیز تکنیک : ۳۰۰۰ لیر
شهریه دانشگاه سلیمان دمیرل: ۸۸۰ لیر
شهریه دانشگاه جمهوریت: ۱۷۰۰ لیر
شهریه دانشگاه اینونو: ۹۰۰۰لیر (پزشکی) و ۵۰۰۰ لیر (دندانپزشکی)
شهریه دانشگاه دوملوپینار: ۲۴۰۰۰ لیر (پزشکی)
شهریه دانشگاه مرسین: ۳۰۰۰۰ لیر (پزشکی)
شهریه دانشگاه بالیکسیر : ۴۲۰۰ لیر
شهریه دانشگاه کارادنیز : ۱۸۰۰ لیر
شهریه دانشگاه پاموک کاله:  ۱۲۰۰ لیر

✅ شهریه های فوق برای سال تحصیلی ۲۰۲۰-۲۰۱۹ و مربوط به گرانترین رشته آن دانشگاه میباشد. در گروه علوم پزشکی، رشته های پزشکی و دندان، و در دانشگاههای غیر پزشکی، رشته معماری، گرانترین رشته هاست. شهریه رشته های دیگر تا ۳۰ درصد ارزانتر از بالاترین شهریه، کاهش میابند.

توجه: در تاریخ انتشار این مطلب هر لیر ۲۰۰۰ تومان می باشد.