صفحه اصلی / دوره های آموزشی / آزمون SAT / شهریه دانشگاه های ترکیه

شهریه دانشگاه های ترکیه

شهریه سالانه تعدادی از دانشگاههای برتر ترکیه:

😌 شهریه دانشگاه آنکارا: ۱۳۵۰۰ لیر
😄 شهریه دانشگاه الوداغ: ۱۸۰۰ لیر
😌 شهریه دانشگاه بغازچی: ۱۵۰۰ لیر
😊 شهریه دانشگاه فنی خاورمیانه: ۱۴۰۰ لیر
😌 شهریه دانشگاه قاضی: ۱۵۰۰۰لیر (پزشکی) و ۵۰۰۰ لیر (دندانپزشکی)
😋 شهریه دانشگاه چوکورووا: ۲۳۰۰ لیر
😌 شهریه دانشگاه ارجیس: ۱۵۰۰۰لیر (پزشکی) و ۶۰۰۰ لیر (دندانپزشکی)
😊 شهریه دانشگاه اگه: ۱۸۰۰ لیر
😋 شهریه دانشگاه ساکاریا:۵۰۰ لیر
😞 شهریه دانشگاه حاجت تپه: ۳۰۰۰۰ لیر (پزشکی) و ۱۱۰۰۰ لیر (دندانپزشکی)
😄 شهریه دانشگاه استانبول: ۵۹۰۰ لیر
😌 شهریه دانشگاه آکدنیز (۱۰ هزار لیر، دندانپزشکی ۵۶۰۰ لیر)
😋 شهریه دانشگاه آتاتورک ۲۰۰۰ لیر
😉 شهریه دانشگاه ازمیر کاتیپ چلبی: ۲۷۰۰ لیر
😌 شهریه دانشگاه سامسون (پزشکی ۱۱۴۰۰ لیر و دندان ۶۴۰۰ لیر)
😄 شهریه دانشگاه ییلدیز تکنیک : ۳۰۰۰ لیر
😋 شهریه دانشگاه سلیمان دمیرل: ۴۵۰ لیر

✅ شهریه های فوق برای سال تحصیلی ۲۰۱۹-۲۰۱۸ و مربوط به گرانترین رشته آن دانشگاه میباشد. در گروه علوم پزشکی، رشته های پزشکی و دندان، و در دانشگاههای غیر پزشکی، رشته معماری، گرانترین رشته هاست. شهریه رشته های دیگر تا ۳۰ درصد ارزانتر از بالاترین شهریه، کاهش میابند.

توجه: در تاریخ انتشار این مطلب هر لیر ۱۷۰۰ تومان می باشد.