صفحه اصلی / نظام آموزشی ترکیه / دانشگاه های مورد تایید در ترکیه و محل تحصیل

دانشگاه های مورد تایید در ترکیه و محل تحصیل

دانشگاه های مورد تایید در ترکیه و محل تحصیل

لیست دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در ترکیه بعد از سپتامبر ۲۰۱۶

گروه الف و ب (ممتاز و خوب)

 

۱. Bilkent University دانشگاه بیلکنت

۲. Bogazici University دانشگاه بغازچی

۳. Hacettepe University دانشگاه حاجت تپه

۴. Istanbul University دانشگاه استانبول

۵. Gazi Universitesi دانشگاه غازی

۶. Sabanci University دانشگاه سابانچی

۷. KOC University دانشگاه کچ

۸. Istanbul Technical University دانشگاه فنی استانبول

۹. Middle East Technical University دانشگاه فنی خاور میانه
دانشگاههاي مورد تائيد وزارت بهداشت در كشور تركيه

۱. دانشگاه  استانبول (دانشكده هاي جراح پاشا و چاپا)Istanbul University (Cerrah Passa, Capa)

۲. دانشگاه  حاجت تپه  Hacettepe Universiesi

۳. دانشگاه آنكارا  Ankara Universitesi

۴. دانشگاه  آناتولي  Anadolu Universitesi (University of Anatolia)

۵. دانشگاه  ۹ ايلول (دوقوز ايلول)Dokuz Eylul Universitesi (9th sept. University)

۶. دانشگاه غازي   Gazi Universitesi

۷. دانشگاه اژه Ege University (Aegean University)

۸. دانشگاه  عثمان غازي  Osmangazi University

۹. دانشگاه مرمره  Marmara University

۱۰. دانشگاه چكورووا   Cukurova  University

۱۱. دانشگاه اولوداغ   Uludag  University

۱۲. دانشگاه كارادنيز   Karadeniz Technical  University

۱۳. دانشگاه  ۱۹ مايس سامسون  Ondoks Mayis University   Samsun University

۱۴. دانشگاه تراكيا  Trakya University

۱۵. دانشگاه سلجوق   Selcuk University

۱۶. دانشگاه فاتح   Fatih University

۱۷ . دانشگاه خاورميانه آنكارا   Middle East University  (در رشته‌هاي علوم پايه پزشكي)