سیستم آموزشی Tnity

آخرین نوشته ها

ظرفیت رشته های دانشگاه اتاتورک برای سال تحصیلی ۲۰۲۱-۲۰۲۰ اعلام شد.

❇️ افزایش ۲۰ نفری ظرفیت پزشکی و ۵ نفری داروسازی نسبت به سال قبلپزشکی (انگلیسی) ۲۵ نفر پزشکی (ترکی) ۲۵ نفر دندانپزشکی ۲۵ نفر داروسازی ۳۰ نفر پرستاری ۲۵+۲۵ نفر دامپزشکی ۲۶ نفر فیزیوتراپی(کاردانی) ۳نفر مهندسی عمران ۱۰۰ نفر مهندسی مکانیک ۶۵ نفر مهندسی کامپیوتر ۶۰+۱۵ نفر مهندسی برق ۶۵ ...

ادامه مطلب

ظرفیت رشته های دانشگاه چکوروا برای سال تحصیلی ۲۰۲۱-۲۰۲۰ اعلام شد.

ظرفیت و شهریه سالانه دانشگاه چکوروا برای سال ۲۰۲۱-۲۰۲۰ اعلام شد: پزشکی (ظرفیت: ۱۵ نفر شهریه: ۱۵۵۰۰ لیر) دندانپزشکی(ظرفیت:۰ نفر شهریه:۵۶۰۰ لیر) داروسازی(ظرفیت: ۱۰ نفر شهریه: ۵۶۰۰ لیر) حقوق(ظرفیت:۱۰ نفر شهریه:۲۳۰۰ لیر) مهندسی کامپیوتر انگلیسی(ظرفیت:۶ نفر شهریه:۴۶۰۰ لیر) مهندسی برق انگلیسی(ظرفیت:۵ نفر شهریه:۴۶۰۰ لیر) مهندسی مکانیک انگلیسی(ظرفیت:۱۰ نفر شهریه:۴۶۰۰ لیر) ...

ادامه مطلب

ظرفیت رشته های دانشگاه الوداغ برای سال تحصیلی ۲۰۲۱-۲۰۲۰ اعلام شد.

ظرفیت رشته های پرطرفدار دانشگاه الوداغ به شرح زیر می باشد:پزشکی : ۵۱ نفراقتصاد: ۴۲ نفرمدیریت: ۵۱+۱۲ نفرمدیریت مالی: ۴۲ نفرمهندسی کامپیوتر: ۲۱ نفرمهندسی محیط زیست: ۲۱ نفرمهندسی برق: ۲۱ نفرمهندسی مکانیک: ۲۵ نفرمهندسی عمران: ۲۱ نفرمهندسی صنایع ۲۱ نفردامپزشکی: ۵۱ نفرحقوق: ۳۸ نفرمعماری: ۳۸ نفرپرستاری: ۳۴ نفرظرفیت کامل رشته ...

ادامه مطلب